view · edit · sidebar · upload · print · history

Limerick 12

Wouff wouff! Prsidnt, pass doch ouff !

s git hupotkaarisch es Pouff.

Daas gaat mi nuut aa,

Pfoui still ! dou mousch gaa !

Doch zig Miljarde geund drouff.

Limerick 13

Waas mous son en tuchtige Maa

Von im ouf der ander Taag gaa ?

Sy Lischtig sig fin,

sys Ggwusse sig rin

tnk ggwarnt vor Verlouscht wirt er haa.

Limerick 14

S ht zTuutschland em heuhchschte vor Poscht

de Poschte wg Stuurbtrouhg gchoscht.

Jtz tnkt mngi Bank

bin eus: Gottsidank

hnd s zLichtesti ne d Froscht.

view · edit · sidebar · upload · print · history
Page last modified on 17.02.2008 21:50 Uhr