view · edit · sidebar · upload · print · history

Limerick 29

Basler Fasnacht

Gottloob ht ja t'Limet am Gg

Kn roschtige Hafechraan m.

Zwar ht jtz d Drck

Glych na en Zwck:

Jdem Bppi e Fasnachts Id. *)

  • ) Schir jdi Schnitzelbangg, schir jde Zdel ht jtz daas Suusch.
view · edit · sidebar · upload · print · history
Page last modified on 16.09.2015 20:40 Uhr